Brændegård Sø / Nørresø

BRÆNDEGÅRD SØ / NØRRESØ – Danmark udgør et af skarvens kerneområder. De senere års tilbagegang i antallet af skarver giver anledning til bekymring, omend en regulering og bekæmpelse har sin rigtighed på en række udvalgte lokaliteter.

Brændegård Sø beliggende i det Sydfynske alpelandskab var tilbage i 1990´erne hjemsted for Nordeuropas største skarvkoloni. Henved 7000 par ynglede dengang ved søen. I dag er tallet dalet til i omegnen af mere beskedne 1000 ynglende par, og skarven har i mellemtiden spredt sig til andre dele af landet. Dele af kolonien er emigreret et par kilometer mod nord til Nørresø, hvor en større koloni på ca. 1200 ynglende par nu er fast etableret.

Skarven henter sin føde i det Sydfynske Øhav og lever udelukkende af fisk, ca. et 1/2 kilo om dagen. Skarven, med artsnavnet Phalacrocorax carbo, består reelt af to racer i Danmark, nemlig mellemskarv, der er ynglefugl i Danmark, og storskarv, der yngler i Norge og England, men som viser sig i Danmark om vinteren. Herudover besøger Topskarven også Danmark fra tid til anden.

Brændegård Sø, der med sine 104 ha er Fyns næststørste, er åben og lavvandet med en imponerende række af fuglearter året rundt. Der findes udover skarv bl.a. også havørn, hvepsevåge, vandrefalk, fjordterne og skeand samt de tre mågearter Sølvmåge, Sildemåge og Svartbag. Ialt 200 forskellige fuglearter er spottet ved Brændegård Sø. Havørnen drager fordel af skarven, og flere havørne kan ses koordinere jagten. Mens den ene jager skarvkolonien på vingerne, hugger den anden havørn til og slår skarven i flugten. Området bestående af såvel Brændegård Sø som Nørresø er fredet med det primære formål at beskytte skarvkolonien.

Orkideer som f.eks. Tyndakset Gøgeurt og Skov-Hullæbe vokser rundt om Nørresø.

Skarv

Skarv

Rådyr

Skarv

ARTER – Sumpvindelsnegl, Dværgmåge, Engperlemorsommerfugl, Markperlemorsommerfugl, Havørn, Skarv, Tyndakset Gøgeurt, Skov-Hullæbe (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)