Gjelbækdalen

GJELBÆKDALEN – Landskabet omkring Hald Sø syd for Viborg udgør et af de mest markante istidslandskaber i Danmark. Her mødtes gletsjerstrømmene fra Norge og Østersøegnene under den sidste istid, og floder af smeltevand blandet med grus og sand fossede ud over det flade Vestjylland. Resultatet er et enestående storbakket landskab vekslende med hede, egekrat, kildevæld og søer – heriblandt Danmarks næstdybeste sø Hald Sø med en dybde på 34 m. Søen menes at være resultat af en såkaldt dødisklump efter gletsjerne trak sig tilbage.

Gjelbækdalens engareal på 0,5 ha ligger som en lille enklave vest for Hald Sø og i umiddelbar nærhed af Dollerup Bakker. Områdets vandløb og kilder er efter danske forhold unikke og rummer bevaringsværdig smådyrsfauna. I Gjelbækdalen er der værdifulde væld og rigkærområder med forekomst af paludellavæld. Butblomstret Siv og Langakset Star vokser her – og dalen er desuden eneste lokalitet i Danmark for den sjældne levermos Aneura Maxima eller på dansk Vinget Nerveløs. Gul Stenbræk voksede her indtil for 25 år siden.

Naturplejen i området sikrer gunstige betingelser for engens bestand af orkidéer.

Plettet Gøgeurt

Plettet Gøgeurt

Sumpgræshoppe

Brunlig Perlemorsommerfugl

ARTER – Plettet Gøgeurt, Sumpgræshoppe, Vinget Nerveløs, Purpur Gøgeurt, Maj-Gøgeurt, Kambregne, Ægbladet Fliglæbe, Nikkende Limurt, Trindstænglet Star, Otteradet Ulvefod, Rød Skovsmælder, Violetrandet Ildfugl, Kær-Gyldenmos, Almindelig Piberensermos, Tidlig Silkesvirreflue (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)