Hirsholmene

HIRSHOLMENE – Her i Kattegat ca. 7 km nordøst for Frederikshavn finder vi Danmarks nordligst beliggende øer, der omfatter Hirsholm, Græsholm, Deget, Kølpen og Tyvholm – under ét kaldet Hirsholmene. Øerne, der giver associationer til den svenske skærgård, var op gennem 1800- og 1900-tallet hjemsted for mere end 200 faste beboere fordelt på 40 huse. Idag er der hen over vinteren alene én fastboende tilbage på øen Hirsholm. Hertil kommer et særligt natur- og dyreliv. Siden 1938 har Hirsholmene været fredet som naturvidenskabeligt reservat og er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde. Ifølge Naturstyrelsen befinder der sig cirka 9.000 hættemåger og henved 4.000 splitterner i yngletiden – luften er her domineret af mågeskrig og evig spektakel.

På hovedøens sydmole finder vi tejstens vigtigste yngleplads i Danmark. Her yngler der ca. 6-700 par af arten tilhørende Alke-familien. Tejsten yngler desuden på Hesselø, Tunø, Vejrø, Sprogø og ved Sangstrup Klit på Djursland. Sprogø udgør én af artens sydligste ynglepladser i verden – omend den også yngler langs den irske sydkyst samt på øen Cape Clear Island i County Cork.

 

Splitterne

Tejst

Hvid Vipstjert

Hirsholm Fyr

Tejst

Black Guillemot er den engelske betegnelse for Tejsten – omend den på Shetlandsøerne og i andre dele af Skotland stadig går under navnet, Tystie, afledt af det skandinaviske ord for arten – refererende til fuglens høje kald. Betegnelsen Tejst anvendes idag på såvel norsk, islandsk som dansk om den smukke kompakte alkefugl med de røde ben.

Hættemåge

På Hirsholmen finder vi én af Danmarks største kolonier af Splitterner. Kolonien trues af Svartbag og Sølvmåger, der går på rov blandt både Splitterner og Hættemåger – sidstnævnte fungerer som Splitternernes “beskytter”, idet Hættemåger ruger i kolonier rundt om splitternekolonien.

Stormmåge

Hirsholmene er ynglelokalitet for en række vandfugle. Her ruger bl.a. stormmåge, hættemåge, sølvmåge, splitterne, sildemåge, svartbag samt tejst.

ARTER – Tejst, Sule, Gråsæl (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)