Læsten

LÆSTEN BAKKER – De bølgende grønne bakker syd for landsbyen Læsten kunne for godt et halvt århundrede siden byde på flora i en klasse for sig – sjældenheder, der i dag synes at være gået tabt. Læser vi overfredningsnævnets afgørelse i 1960erne fremgår det, at der i områderne vest for de lyngklædte bakker fandtes arter som;

Storfrugtet Vandstjerne, Krognæb-Star, Skede-Star, Kær-Mangelov, Sump-Hullæbe, Engblomme, Eng-Troldurt, Tandet Sødgræs, Leverurt, Maj-Gøgeurt, Kødfarvet Gøgeurt, Vedbend-Vandranunkel, Spyd-Pil og Øret-Pil

Af andre urteagtige planter fra områdets kratarealer, fandt man anledning til at nævne Baltisk Ensian, Spæd Mælkeurt, Knoldet Mjødurt, Skorsoner og Seline. Opfordringen i 1960erne gik selvsagt på at bevare så mange som muligt af de sidste tilbageværende arter – og om missionen er lykkedes eller ej kan kun et besøg i Læsten Bakker kaste lys over. Men sæt nu ikke forventningerne for højt. Ikke desto mindre, har området i dag – efter nutidens målestok – stadig et rigt dyre- og planteliv. Ikke mindst i engområdet, hvor du samtidig kan se sporene efter fortidens tørvegravning.

Læsten Bakker

Håret Mosaikguldsmed

Læsten Bakker

Blå Libel

ARTER – Skovperlemorsommerfugl, Eng-Troldurt, Spyd-Pil, Nordlig Fugleedderkop, Ægbladet Fliglæbe, Engblåfugl, Leopardmåler, Klitperlemorsommerfugl, Vedbend-Vandranunkel, Sump-Fladstjerne, Rødplettet Blåfugl, Enebærbredtæge, Siv-Mosaikguldsmed (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)