Nissum Bredning

NISSUM BREDNING – Her i den vestlige del af Limfjorden dækkende området mellem Thyborøn Kanal, hvor fjorden har forbindelse med Nordsøen, og Oddesund ligger Nissum Bredning. I alt 24 km fra øst til vest og med en dybde, der nogle steder på de cirka 200 km² når ned på 6 meter.

I bredningens vestlige ende finder vi et par store sandbanker, Fjordgrund og Gåseholm – såvel Spættet Sæl som Danmarks største rovdyr Gråsælen holder til på sandbanker og rev i Limfjorden

Spættet sæl er Danmarks mest almindelige sæl. Den findes i de fleste danske farvande med undtagelse af Lillebælt og det Sydfynske Øhav. Spættet sæl er en forholdsvis lille sæl, der lever i de kystnære områder. De er ret stedfaste men kan svømme flere hundrede kilometer for at fouragere i flere dage ad gangen væk fra deres hvilepladser. Yngletiden er i juni og fældeperioden er i august. Spættet sæl er den eneste sælart, der med sikkerhed yngler i Danmark.Her i Limfjorden er sild, brisling og forskellige fladfisk sælens foretrukne føde.

Gråsælen er en mellemstor sæl – de kan blive over 2 meter lange og kan veje cirka 300 kg – og så er de voksne gråsæler let genkendelige med deres karakteristiske langstrakte hoved. Unge gråsæler kan være vanskelige at skelne fra den spættede sæl.

Gråsælen svømmer endnu længere væk fra hvilepladserne på fourageringstogter end den spættede sæl. Gråsælen er generelt stedfast omkring sin yngleaktivitet men er mellem yngleperioder set vandre over store områder, f.eks. fra Danmark til henholdsvis Letland og området omkring Stockholm. Gråsælen fødes på land med en hvid ikke-vandafvisende lanugopels, der gør, at ungerne i de første uger risikerer at fryse ihjel i det kolde vand. Gråsæl var tidligere udbredt i hele Danmark men er i dag langt mere sjælden end den spættede sæl.

De første historiske kilder omhandlende konflikter mellem sæler og fiskeri i Danmark er fra 1600-tallet. Op gennem 1800-tallet udbetalte regeringen dusører til jægere for nedlagte sæler og forsynede desuden jægere og fiskere med gratis rifler og ammunition. Gråsælen forsvandt efterhånden som ynglende art. Fredningen af Gråsæl og Spættet Sæl blev indført i henholdsvis 1967 og 1976. Idag er der udpeget Natura 2000 områder med Spættet Sæl og Gråsæl som grundlag.

Spættet Sæl

Lomvie

Splitterne

Gråsæl

Spættet Sæl

Gråsæl

ARTER – Gråsæl, Spættet sæl (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)