Rosborg sø

ROSBORG SØ – Var oprindelig en sø på mellem 50 og 70 ha beliggende på øvelsesterrænet ved Finderup vest for Viborg. Området ejes af Forsvarsministeriet, og søen er forsøgt afvandet ad flere omgange fra midten af 1800-tallet. Den ligger i den øvre ende af Mønsted Ådal. Resterne af den tidligere Rosborg Sø ses i dag som tre mindre søer på tilsammen cirka 3 ha beliggende i den nordlige ende af området. Mod nord er der et randmorænelandskab. Syd for Rosborg Sø ved udspringet af Mønsted Å lige syd for den tidligere sø, breder de store hedesletter sig.

Rosborg Sø er udpeget som et Natura 2000 og Habitatområde for at bevare naturtyper som bl.a. rigkær, kildevæld, hængesæk og en række dyre- og plantearter. I begyndelsen af 2000-tallet var det planen at gendanne søen, men planen blev opgivet, da det ville ødelægge de naturtyper, man forsøgte at bevare i området. Området ved Rosborg Sø huser ynglebestande af flere mindre hyppige fuglearter, og området er en vigtig lokalitet for sommerfugle, herunder flere arter som kun forekommer enkelte andre steder i Danmark.

Vest for den tidligere Rosborg Sø ligger voldanlægget Rosgaarde Voldsted, også kaldet Margrethevolden, dateret til slutningen af 1300-tallet. Arealet udgør en 2,5 km lang vold, der indhegner et område på 85 haVoldstedets egentlige formål kendes ikke nøjagtigt, og det er usikkert om der reelt er tale om et egentligt forsvarsværk. Teorier peger mere i retning af, at der er tale om en stor indhegning til heste og måske også kreaturer, i forbindelse med middelalderens store eksport fra de jyske egne omkring Hærvejen.

Gul Stenbræk

Det Hvide W

Grøn Kølleguldsmed

Trane

Arter: Markperlemorsommerfugl, Grøn Kølleguldsmed, Gul Stenbræk, Det Hvide W, Purpur-Gøgeurt, Karsetæge, Bølleblåfugl, Isblåfugl, Violetrandet Ildfugl, Trane (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)